Gratis adviesgesprek aanvragen

Disclaimer

Dit is de website van ENGIE Nederland (hierna aangeduid als: 'ENGIE'). Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, doch ENGIE kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ENGIE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.

Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door ENGIE verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, merken, zijn eigendom van of in licentie bij ENGIE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van ENGIE (of van de eventuele andere rechthebbende(n) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen

ENGIE behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten

Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:

ENGIE Nederland
Afdeling Communicatie
Postbus 10087 
8000 GB ZWOLLE 
E-mail: communicatie.energie.nl@engie.com

Recht- en forumkeuze

Op het gebruik van en de informatie op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om over de geschillen te oordelen die eventueel mochten ontstaan in verband met het gebruik of de inhoud van deze website en/of deze disclaimer.

Privacy statement

ENGIE hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar afnemers en de bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens van afnemers en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ENGIE houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ENGIE Energie Nederland te Zwolle.

ENGIE hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, bezoekers van haar websites en gebruikers van haar apps. Bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk en ENGIE houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ENGIE Energie Nederland N.V. te Zwolle (“ENGIE”).  

2.  Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van (potentiele) klanten van ENGIE, bezoekers van onze websites of gebruikers van onze apps. Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u contact met ons zoekt per telefoon, website, app of andere (verkoop)kanalen. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gebruikersnaam MijnENGIE, ENGIE Marktprijzen app en/of andere diensten van ENGIE;
 • Gegevens gerelateerd aan de overeenkomst (zoals de einddatum en opzegtermijn)
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens en technische specificaties van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw regionale netbeheerder;
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing;
 • Technische gegevens over het gebruik van onze website of apps, zoals IP-adres, cookie id of pagina’s die bezocht worden;
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals laadpalen, zonnepanelen).

ENGIE ontvangt naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, ook persoonsgegevens vanuit andere databronnen. Dit kan informatie zijn vanuit openbare bronnen, zoals het CBS en Kadaster en ook van derden zoals klantinformatiebedrijven.

3.  Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ENGIE verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten: 

 • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een energieleveringsovereenkomst of andere diensten; 
 • Het raadplegen van het Centraal Aansluitingenregister (CAR) om een aanbod te doen en om verhuizingen en overstappen van en naar andere leveranciers goed te kunnen verwerken;
 • Het opvragen van uw meterstanden en verbruik in het Toegankelijk Meetregister (TMR), een register waarin meterstanden en verbruiken van kleinverbruikaansluitingen worden beheerd die energieleveranciers onder bepaalde voorwaarden kunnen raadplegen;
 • Betaalgedrag toetsen;
 • Het doen van een aanmelding of opzegging bij de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en/of gas;
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten en potentiele klanten voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren en adviseren over en aanbieden van andere relevante producten en/of diensten van ENGIE; 
 • Het bewaren en afhandelen van de door de klant bij aanvang van een energieleveringsovereenkomst gestelde zekerheid; 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole; 
 • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen; 
 • Het verwerken van meterstanden ten behoeve van facturatie, verhuizing, overstap van of naar een andere leverancier of beëindiging van de leveringsovereenkomst;
 • Het verwerken van slimme meterstanden voor het bieden van inzicht in het energieverbruik en de kosten daarvan. Daarnaast kunnen slimme meterstanden verwerkt worden om klanten van ENGIE te voorzien van advies over de hoogte van het termijnbedrag of facturatie op basis van werkelijk verbruik mogelijk te maken;  
 • Het aanbieden van producten en/of diensten in de MijnENGIE omgeving;
 • Het verwerken van gegevens van gebruikers in de MijnENGIE omgeving (klanten en potentiele klanten) voor commerciële doeleinden omtrent energielevering en/of energie ondersteunende diensten en producten;
 • Het registreren in de MijnENGIE omgeving;
 • Kwaliteits- en opleidingsdoeleinden. Indien u telefonisch contact opneemt met ENGIE kunnen wij uw gesprek meeluisteren en/of opnemen. Hierover wordt u van te voren geïnformeerd;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • Het aanbieden en plaatsen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken;
 • Het borgen van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
 • Het voorkomen en/of opsporen van fraude;
 • Het verwerken en delen van persoonsgegevens met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van de onderneming;

4.  Aan wie verstrekt ENGIE uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan ENGIE (sub) verwerkers (derde partijen die in opdracht van ENGIE persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. ENGIE verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken. Sommige van hen kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. Wanneer dit het geval is, zorgt ENGIE ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd.

Uw gegevens kunnen door ENGIE ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van ENGIE en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval wordt u daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt uw toestemming daarvoor gevraagd.

ENGIE kan ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d.

5.  Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ENGIE verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat ENGIE dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan ENGIE een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het doen van een aanbod, voordat er cookies geplaatst worden en bij het uitlezen van de slimme meter.

6.  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

ENGIE neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt ENGIE dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. ENGIE treft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • bewustzijnscampagnes en online trainingen voor medewerkers;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de Europese Unie.

7.  Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ENGIE bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in dit privacy statement noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

 • Indien u klant bent (geweest) bij ENGIE of gebruik heeft gemaakt van de diensten van ENGIE, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst of na laatste gebruik van de dienst;
 • Telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden niet langer dan 3 maanden bewaard;
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

8.  Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.), kunt u dit aangegeven middels de afmeld mogelijkheid in de dienst of door een email te sturen aan service.zakelijk@engie.com.

Om gebruik te maken van uw recht op inzage, verwijdering dan wel overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens kunt u terecht op: https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/

9.  Waar kunt u terecht bij een datalek of een klacht?

In geval van een (mogelijk) datalek dan dient u ENGIE hierover zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking van het datalek, te informeren, zodat wij hierover, indien nodig, contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder. Een melding kunt u doen via e-mail: data.protection.nl@engie.com.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van ENGIE via e-mail: data.protection.nl@engie.com. Daarnaast kunt u terecht bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.Waarover wij u verder graag informeren

Bezoekersgedrag en cookies

ENGIE houdt, in algemene en niet tot een individueel persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s) middels het plaatsen van cookies. Op deze wijze kan ENGIE de inrichting van de website en de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond.

Op onze website(s) kunt u mogelijk links aantreffen naar andere websites. ENGIE is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u hiervoor de privacy statements te lezen van de website die u bezoekt.

Slimme meter

ENGIE gebruikt meetgegevens uit kleinverbruik meetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn, de zogenaamde slimme meters. Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven hebben in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, vastleggen, uitwisselen en bewaren van gegevens uit slimme meters. Dit is de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012. Graag verwijzen wij u naar deze gedragscode .

Bij het gebruik van de MijnENGIE omgeving of andere diensten van ENGIE worden eveneens persoonsgegevens verwerkt en deze verwerking valt onder deze privacy verklaring. Bij het in gebruik nemen van diensten van ENGIE wordt waar dit verplicht is om uw akkoord gevraagd met de gebruikersvoorwaarden en vragen wij toestemming voor toegang tot  gegevens die voor de werking van de dienst noodzakelijk zijn.

Social media

ENGIE gebruikt voor haar marketingberichten verschillende kanalen, zoals e-mail, apps, social media en uw persoonlijke online accounts, zoals MijnENGIE. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en LinkedIn. ENGIE adviseert u om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven door te nemen, zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren en voorspellen.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering wanneer daar sprake van is.

11.Wijzigingen privacy statement

ENGIE kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiele wijzigingen zal ENGIE rechtstreeks informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2019 en is in overeenstemming gebracht met de vereisten van de AVG.